Domů>Hypertenze neboli vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze rovná se vysoký krevní tlak.

Vysoký krevní tlak je považován za jednu z civilizačních nemocí. Množství výskytu stoupá s určitým stupněm civilizačního vývoje společnosti.

Dělení vysokého krevního tlaku

Krevní tlak Systolický mmHg Diastolický mmHg

Izolovaná systolická hypertenze 160 a víc 89 a méně

Těžká hypertenze 200 a víc 115 a víc

Středně těžká hypertenze 180-199 105-114

Mírná hypertenze 140-179 90-104

Normotenze 140 a méně 90 a méně

Ideální hodnoty 120 80

mmHg (výška rtuťového sloupce v milimetrech)

Faktory které zvyšují riziko vys. krevního tlaku

Rizikovými faktory vzniku vysokého krevního tlaku jsou: vysoký věk, obezita, nevhodný životní styl (tím může být nadměrný stres, kouření, špatné složení stravy). Velký význam mají i dědičné předpoklady pro vznik onemocnění. Ve vzniku vysokého krevního tlaku může být i jiné onemocnění: např. ledvin (renální-ledvinová hypertenze), oběhové soustavy. Pak mluvíme sekundární-druhotné arteriální hypertenzi.

Typy vysokého krevního tlaku

Samostatné onemocnění s jinými příčinami, projevy a následky je plicní hypertenze-vysoký krevní tlak plicního oběhu.

Prvotní vysoký krevní tlak-primární hypertenze: za zvýšení tlaku nemůže jiné onemocnění

Druhotný vysoký krevní tlak-sekundární hypertenze: za zvýšení tlaku může jiné onemocnění. Pro její odstranění je tedy nutné toto onemocnění odhalit a léčit. Pak bude vysoký krevní tlak vyléčen.

Vysoký krevní tlak má vztah s rozvojem dalších onemocnění oběhové soustavy. Těmi jsou: ateroskleróza, cévní mozková příhoda, ischemická choroba srdeční, choroby které dále souvisí s poškozením stěny cév, nemoci které souvisejí se špatným prokrvením orgánů.

Hypertenze může být léčena změnou životního stylu (více pohybu, méně stresu, zanechání kouření), změnou stravy (méně soli, méně živočišných tuků, dostatek vlákniny, …) nebo léky na snížení krevního tlaku - antihypertenzivy.

Příčiny vysokého krevního tlaku

Druhotný-sekundární vysoký krevní tlak může být způsoben:

 • těhotenstvím

 • aterosklerózou

 • nežádoucími účinky některých léků

 • diabetem-cukrovkou

 • onemocněním ledvin

 • onemocněním nadledvinek

 • dědičným zúžením aorty

 • zvýšenou funkcí štítné žlázy

Prvotní-primární vysoký krevní tlak může být způsoben:

 • u lidí kteří trpí neustálým stresem

 • při zneužití léků a drog

 • při vysoké konzumaci čaje a kávy

 • vyšší riziko je u lidí s nadváhou

 • při užívání antikoncepce

 • u alkoholiků

 • při nadměrném solení

Vysoký krevní tlak a jeho stádia

V začátku onemocnění není krevní tlak téměř zvýšen. Nemocný je většinou bez nějakých obtíží a ani o zvýšeném tlaku nemusí vědět. To, že jsme zdánlivě bez obtíží je velmi nebezpečné, protože tomu nevěnujeme pozornost a nemoc se v tichosti dál pokračuje.

Prvními náznaky, že nemoc pokročila mohou být bolesti hlavy, poruchy spánku, únava. Obtíže se začínají většinou projevovat až když je onemocnění v pokročilém stádiu. Zde již, ale vznikají různá poškození některých orgánů.

Rozeznáváme tři stádia

V prvním stádiu je člověk téměř bez odtíží. Stádium je typické tím, že dotyčný má pouze naměřený vysoký krevní tlak, který je ze začátku zvýšen občasně a následně trvale.

Ve druhém stádiu se začínají projevovat aterosklerotické změny na tepnách. Zvětšuje se levá komora srdeční. Toto je výsledkem velkého zatížení srdce. Tento příznak prokážeme hrudním echokardiografickým (ECHO), rentgenovým (RTG) a elektrokardio­grafickým (EKG) vyšetřením. Při vyšetřování oka a jeho pozadí jsou zřetelné změny-angiopatie (onemocnění cév oka).

Ve třetím a posledním stádiu bývají už mnohé orgány značně poškozeny a také začínají hůře plnit svoje funkce. Tepny jsou díky vysokému krevnímu tlaku postiženy aterosklerotickými změnami. Časté je také onemocnění tepen dolních končetin, které končí v těch nejvážnějších případech až amputací poškozené nohy

V tomto třetím stádiu může dojít a dochází následkem nemoci ke krvácení do mozku. Tomuto krvácení se říká cévní mozková příhoda, která může vést k poškození orgánů funkcí těla a také až k úmrtí.

Dalším postiženým orgánem bývá srdce. Hypertenze způsobuje ischemickou chorobu srdeční. Může se tedy objevovat dušnost, bolest na hrudníku nebo bušení srdce.

Poškození cév v očích se stále zhoršuje a vzniká oční neuroretinopatie (změny na zrakovém nervu) a k následné slepotě.

Poškození se nevyhýbá ani ledvinám. Vzniká nefroskleróza (ztvrdnutí tepen ledvin), postupem času se zmenšuje jejich funkce až dojde jejich selhávání

Pokud je hypertenze-vysoký krevní tlak dobře léčen nemělo by ke třetímu stádiu nemoci vůbec dojít.

Při tomto druhu onemocnění může docházet i k hypertenzním krizím. Ke stavů kdy se krevní tlak náhle zvyšuje. Nad hodnoty 230/130 mmHg. Člověk v tomto stavu může trpět nevolností i zvracením, křečemi, velkou bolestí hlavy. Tyto krize nemají dlouhodobý ráz a rychle odeznívají, ale je při ní nutné pacienta přijmout do nemocnice a zahájit léčbu, protože hrozí riziko selhání srdce nebo krvácení do mozku.

Vysoký krevní tlak a nejčastější otázky

Jak velký je výskyt vysokého krevního tlaku? V České republice je výskyt vysokého krevního tlaku u mezi 25-64 lety odhadován až na 35%. Výskyt se z věkem zvyšuje. V ČR je kolem 2,5 milionu lidí, kteří mají zvýšený krevní tlak. Toto je odhad ze vzorkového měření. I z Vašeho okolí určitě bude někdo kdo vysokým krevním tlakem trpí.

Co je příčinou vysokého krevního tlaku? Drtivá převaha nemocných trpí primární-prvotní hypertenzí. Pouze deset procent nemocných má sekundární-druhotnou hypertenzi. Je tedy jasné, že po zjištění vysokého krevního tlaku jsou nutná další vyšetření pro odstranění příčin vzniku.

Správné měření krevního tlaku. Měření by se mělo provádět v ordinaci lékaře u pacienta, který sedí a jeho cca deseti minutovém uklidnění. Paži by měl mýt položenou v úrovni srdce. Měření by mělo být prováděno třikrát a jestliže je na poprvé zjištěn tlak vyšší. Měřit by se mělo i na druhé ruce. Nejpřesnějším tlakoměrem je rtuťový s manžetou širokou (12 cm nebo 15 cm u obvodu paže nad 33-41 cm a 18 cm u obvodu většího). Ostatní tlakoměry by měly být pravidelně přeměřovány. Nejmenší přesnosti dosahují tlakoměry digitální s manžetami na zápěstí nebo prst. Při měření se rozlišují dvě hodnoty 1. systolický a 2. diastolický. Oba tlaky se vyjadřují ve formě zlomku jako například 120/80 a v jednotkách mm rtuťového sloupce. Za normální hodnotu je bráno rozmezí 120-129 u systolického a 80-84 u diastolického tlaku.

Někdy se používá měření pomocí ambulantního monitorování. Toto měření provádí přístroj, které má pacient neustále u sebe tzv. Holterův monitor (Holtr). Umožňuje získat informace o krevním tlaku z běžného života pacientů. Tato metoda se používá při velkém kolísání tlaku nebo při rozdílně vysokém tlaku měřeného doma a v ordinaci lékaře. Případně při velmi vysokém tlaku, kde pacient reaguje nedostatečně na léčbu. Může být také použit v těhotenství nebo další speciálních případech.

Proč má vysoký krevní tlak takový význam? S cukrovkou, vyšším cholesterolem, kouřením a obezitou je považován za hlavní příčinu vzniku mozkových příhod, ischemické choroby srdeční a aterosklerózy tepen dolních končetin. Předpověď u nemocných s vysokým krevním tlakem se liší podle jeho úrovně, přítomnosti dalších problémů a podle postižení orgánů jako ledviny, srdce a mozek. Proto je při zjištění vysokého krevního tlaku doporučováno stanovení celkového rizika pro pacienta.

Jak se to provádí zjišťování rizik? Lidé s již odhaleným onemocněním oběhové soustavy nebo ledvin mají velké riziko smrti v průběhu následujících deseti letech. Ti, kteří nemají žádné komplikace a ani onemocnění se riziko úmrtí stanovuje odhadem podle pohlaví, věku, kouření, hladiny cholesterolu a výšky krevního tlaku. Také lidé, kteří trpí cukrovkou jsou zařazování do skupiny s vysokým rizikem.

Vyšetření prováděná u lidí s vysokým krevním tlakem. Vždy by měl být dotyčný podroben podrobnému rozboru celkového zdravotního stavu. Například: měření tlaku, vyšetření moči na přítomnost bílkovin (bílkoviny signalizují poškozené ledviny), množství krevního cukru (odhalení zda dotyčný nemá cukrovku) a měření hodnot cholesterolu. U lidí, kteří spadají do rizikových skupin se provádějí další vyšetření jako ambulantní měření krevního tlaku (dostanou tzv. Holtra), vyšetření očního pozadí, vyš. krčních tepen ultrazvukem a vyšetření srdce na echokardiografii. U pacientů, kteří jsou satirizování se kontrola provádí jednou za tři měsíce nebo méně často. Zato u lidí jež mají krevní tlak velmi vysoký je nutná častější kontrola. Pokud má lékař podezření na sekundární-druhotnou hypertenzi provádějí se doplňující vyšetření například: ultrazvuk ledvin a jejich cév, CT nebo MR ledvin.

Jaké má vysoký krevní tlak projevy? U velké většiny případů se vysoký krevní tlak nemusí vůbec nijak projevovat po dlouhou dobu. Může mít pouze neurčité příznaky jako například bolest hlavy. Někdy nám, ale může připravit nemilé překvapení a projevit se až závažnou komplikací jako je srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda. Studie dokázaly, že pokud je pacient včas léčen velkou měrou se snižují rizika a komplikace, které vysoký tlak přináší. Léčit by se měli i ti, kteří zatím nepociťují žádné potíže. Všichni nemocní by měli chápat závažnost svojí situace a přistupovat k léčbě zodpovědně

Jak se vysoký krevní tlak léčí? Pokud lékař zjistí, že vysoký tlak je sekundárního-druhotného původu snaží se odstranit příčinu, která je zodpovědná za jeho zvýšení. U primárního-prvotního vysokého krevního tlaku se léčba rozlišuje na lékovou a bezlékovou. Dnes se léčí i nemocní ve vyšším věku a i ti, kteří mají zvýšení pouze tlak systolický.

Co obnáší léčba bez léků?

U této léčby je důležité pacienta poučit o nutnosti změny životního stylu. Úplný zákaz kouření je základem. Kouření poškozuje vnitřní stěnu cév a přispívá ke srážení krevních destiček. Vyhlídky u nemocných, kteří přestali kouřit je daleko lepší než u těch co stále kouří. Vyloučení kouření je jedním z nejlepších možných opatření, které můžete udělat.

Pravidelná pohybová aktivita je velice prospěšná. Za přiměřenou aktivitu je považována taková, při které je nemocný bez dušnosti a bolesti. Nejčastěji je doporučována rychlá chůze, indiánská chůze (mírný běh střídaný s chůzí), klus, jízda na kole, plavání, běžkování. Doba po kterou by měl být pohyb prováděn je min. 30-45min. 3-4x týdně.

Zdraví jídelníček by měl obsahovat co možná nejméně živočišných tuků. Proto je doporučováno zařazovat do jídelníčku nenasycené mastné kyseliny (jsou v rostlinných olejích a tucích), které jsou naopak zdraví prospěšné. Dieta, která obsahuje malé množství živočišných tuků dokáže s nížit rychlost zhoršování nemoci i komplikace s ní spojené.

V dalším dietní opatření je omezení konzumace alkoholu a množství zkonzumované soli na 5-6g za den. V jídelníčku by se mělo ve zvýšené míře objevit ovoce a zelenina. Vysoká spotřeba léků na bolest a hormonální antikoncepce vhodná také není.

Léčba vysokého krevního tlaku léky. Pro léčbu jsou určité důležité faktory: jak vysoký krevní tlak je, jak jsou poškozeny jednotlivé orgány, atd. Pokud má pacient tlak vyšší než 180/110 léčba je zahájena okamžitě. Jestliže je tlak v rozmezí 180-150/110-95 je vyžadované opakované měření a léčba se zahájí do jednoho měsíce v případě vyššího rizika ihned. U mírného zvýšení krevního tlaku lze počkat tři měsíce a mezitím nastavit vhodnou dietu.

Cílem léčby je nejen snížení krevního tlaku, ale i léčba dalších onemocnění, které se s vysokým krevním tlakem pojí. Dále je pak důležité odstranění rizik, které přispívají ke vzniku a rozvoji nemoci jako je nadváha, kouření atd.. Tlak by se měl snížit pod 140/90 u všech léčených a pod 130/80 u diabetiků, nemocných po mozkové příhodě, po infarktu, s onemocněním ledvin. Tímto je možné dosáhnout poklesu úmrtnosti o 20 procent při srdečních komplikacích a o více než 40 procent u cévní mozkové příhody.

Jaké léky se používají? Začátek léčby probíhá jedním nebo kombinací léků. Hlavní skupiny léků zahrnují tzv ACE inhibitory, kalciové blokátory, betablokátory a diuretika. Tyto léky snižují komplikace vysokého krevního tlaku a úmrtí. Léky jsou často i kombinovány pro posílení účinku a snížení těch nežádoucích. Nejlepší je, když lékař vybere pacientovi léky přímo na míru vzhledem k případným dalším onemocněním.

Jak zlepšit léčbu vysokého krevního tlaku? Je dokázáno, že léčba se stává účinnější, pokud je pacientovi dobře situace vysvětlena. Hlavně co se týká pravidelného užívání léku a kdy přesně se mají užívat.

CO JÍST, KDYŽ MÁTE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

Léčivé účinky potravin

Velice důležité je omezení soli v našem jídelníčku. Ale pouze dlouhodobé omezení má na vysoký krevní tlak vliv.

Mnohé potraviny mají vliv na snižování krevního tlaku. Například sója a produkty z ní.

V boji s vysokým krevním tlakem také pomáhá pravidelná konzumace obilných vloček.

Velice vhodným nápojem při vysokém krevním tlaku je čerstvá šťáva z červené řepy s medem.

V jídelníčku by měl být zařazen i celer, která příznivě působí na lidský organismus celkově. Na snižování krevního tlaku má silné účinky.

Okurka nebo šťáva z ní pomáhá při pravidelné konzumaci snižovat krevní tlak.

Cibule má pozitivní vliv na obsah tuku v krvi a na krevní tlak. Pomáhá také rozpouštět krevní sraženiny.

Česnek a jeho pravidelné užívání velmi snižuje hladinu krevního tlaku. Dávka by měla být jeden stroužek v délce 2-3 týdny. Vhodnější je samozřejmě náš český. U dovážených česneků může být účinek slabší.

Dále jsou doporučovány grepy a banány. Mají totiž hodně draslíku, který působí na snižování výšky krevního tlaku.

Včelí med je další vhodnou potravinou s léčivým účinkem. Má velké množství minerálních látek a také enzymů např. acetylcholin.

Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalších látek

Zejména to jsou vitamin E a vitamin B3. Kromě snižování krevního tlaku dokáží snižovat i hladinu cholesterolu.

Přiměřený příjem vápníku chrání před vznikem vysokého krevního tlaku a bolestmi páteře. Zdroje vápníku v rostlinách (listová zelenina, mák, mrkev, sója, petržel, sušené fíky, mandle) mají větší obsah vápníku než mléko.

Jestliže navýšíme objem draslíku jídelníčku, můžeme dosáhnout snížení množství léku, které bereme na úpravu tlaku. Draslík obsahuje čerstvé ovoce a zelenina.

Hořčík se také významně podílí na snižování krevního tlaku. Ve zvýšené míře ho obsahují sója, fazole, kakao, mák, oříšky lískové, vločky, kešu, mořské plody

Též se doporučuje konzumovat rutin a ostatní bioflavonoidy. Velké množství rutinu obsahuje pohanka. Velikost účinku se zvyšuje s vitamínem C, proto je vhodné do jídelníčku k pohance zařazovat i syrovou zeleninu.

DIETA PŘI VYSOKÉM KREVNÍM TLAKU

Dieta by měla být s minimem soli nebo s výrazným omezením.
Dále je důležité i vhodně volit potraviny.

Kuchařská úprava potravin:
- jídla vaříme bez soli nebo s malým množstvím
- slanou chuť docílíme zeleninou nebo vhodným kořením
- jídla směřujeme do sladkokyselých chutí
- kořeníme natěmi (pažitka, petrželka, nať z celeru a petržele,kopr)
- maso připravujeme na sucho nebo olivovém oleji
- podléváme vývarem

Nevhodné potraviny a nápoje v jídelníčku:

- veškeré potraviny, kde je při výrobě používána sůl

Maso:
- šunka
- husa, kachna, zvěřina
- všechny uzeniny
- konzervy, sardinky, očka, kaviár
- tučná, smažená, uzená a nakládaná
- konzervy

Tuky:
- přepalované a ztužené tuky sádlo
- lůj, slanina, bůček, škvarky atd.

Nápoje:
- alkoholické nápoje
- silná káva a kakao, čokoláda

Rady na závěr 

Jídelníček by se měl stát zdravím a střídmým. S minimálním množstvím tuků a to zejména živočišných. Dále omezení alkoholu a kávy. Ze stravy vylučovat i zákusky a slazené nápoje.

Ke změně jídelníčku by se měla přidat i změna životního stylu. To znamená, že by jste se měli začít hýbat (zařadit nějaký pravidelný sport). Samozřejmě také ve většině případů zdravě a trvale zhubnout. Mějte vždy na paměti, že pokud už se s vysokým krevním tlakem léčíte neměly by jste hubnout bez konzultace s vaším lékařem. A následné hubnutí podstoupit pod dohledem odborníka. Tímto způsobem je možné výrazným způsobem zmírnit či odstranit problémy provázející vysoký krevní tlak a problémy s ním spojené.

Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

facebook Fitshopek.cz

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Kvalitní a levná horská kola nabízí eshop Levná-horská-kola.cz. Jízdní kola Olpran pro každého cyklistu.

kufr pro tali 500

IQ models

kufr pro tali 500

Cena: 6 900,00 Kč

koupit

Elektrická koloběžka Bongo M20

IQ models

Elektrická koloběžka Bongo M20

Cena: 9 990,00 Kč

koupit

9077-08, tělo modelu, pro eagle 9077

IQ models

9077-08, tělo modelu, pro eagle 9077

Cena: 275,00 Kč

koupit

9077-12, ozubené kolo, pro eagle 9077

IQ models

9077-12, ozubené kolo, pro eagle 9077

Cena: 95,00 Kč

koupit

9077-17, podvozek lyžiny, pro eagle 9077

IQ models

9077-17, podvozek lyžiny, pro eagle 9077

Cena: 190,00 Kč

koupit

9077-23, elektronika , pro eagle 9077

IQ models

9077-23, elektronika , pro eagle 9077

Cena: 590,00 Kč

koupit

Nožky černé - X5SC-03B

SYMA

Nožky černé - X5SC-03B

Cena: 120,00 Kč

koupit

listy 2xA+2xB - X8HW-05 X8HW-06

SYMA

listy 2xA+2xB - X8HW-05 X8HW-06

Cena: 199,00 Kč

koupit

Držák na telefon - X54H-20

SYMA

Držák na telefon - X54H-20

Cena: 125,00 Kč

koupit

Leopard King 1:16 2.4GHz RTR - zelený

IQ models

Leopard King 1:16 2.4GHz RTR - zelený

Cena: 1 390,00 Kč

koupit

Hlavní hřídel - QS 8006-03

IQ models

Hlavní hřídel - QS 8006-03

Cena: 340,00 Kč

koupit

1200mAh 7,4V SM pro Defender 1/8

IQ models

1200mAh 7,4V SM pro Defender 1/8

Cena: 490,00 Kč

koupit

Karoserie pro modely DF-4J - R0256O

VRX Racing

Karoserie pro modely DF-4J - R0256O

Cena: 999,00 Kč

koupit
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Další informace